กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

ณ โรงแรมไมด้าดอนเมืองแอร์พอร์ต ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2

แบบตอบรับการเข้าร่วมรับการฝึกอบรม

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ ดาวโหลดที่นี่

(กรอกแบบตอบรับให้ครบถ้วนแล้วส่งมายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภายในวันที่ 18 ต.ค. ๒๕๖๒)

เบอร์แฟกซ์ 0 2143 9674

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย (กรณีผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาแสดงคุณวุฒิ

4. สำเนาแสดงการผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรอง

5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน   ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป

     และขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครในครั้งนี้

และขอเชิญชวนท่านติดตามการเปิดรับสมัครในรุ่นต่อไป ทางเวปไซต์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

www.rlpd.go.th

ผู้ประสานงาน  :

1. ดร.สุรศักดิ์  ศรีสาร                                  โทรศัพท์ 0 2141 2717

   นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

2. นายอัครวัฒน์เดโช  ถาปะนา                       โทรศัพท์ 0 2141 2769

   นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

3. นายเศษฐพร  เกษมวงศ์จิตร                        โทรศัพท์ 0 2141 2782

              พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

4. นางสาวฌิชาณัณท์  ใจดี                            โทรศัพท์ 0 2141 2778

              พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ