กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณี ภายใต้กติการะหว่างประเทศฯ ฉบับที่ ๒

 

การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
(หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับอำนวยการ) ปี ๒๕๕๗

 

โครงการสัมมนา
“พินัยกรรมชีวิต สิทธิในการตาย (Living Will)”

 

การประชุมหารือเรื่อง “พื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และหลักสิทธิมนุษยชน ในมุมของ end of life”

 

การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
(หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน) ปี ๒๕๕๗

 

จดหมายข่าวอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ