กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
โดยใช้ TQM (Total Quality Management)

 

Reprieve Australia เข้าเยี่ยมเยียน
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเข้าเยี่ยม
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดประชุมติดตามผล
การนำเสนอรายงานของประเทศไทย
ภายใต้กลไก UPR จังหวัดสงขลา

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ ย่ำยีศักดิ์ศรี
และ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
มิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย
ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา


 

 

 การประชุมคณะทำงาน “หลักสูตรสิทธิมนุษยชน”
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
 

 


 การประยุกต์ใช้ TQM เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร
และทิศทางการดำเนินงาน