กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

ประชุมความร่วมมือ โครงการอบรม
“สังคมไทย สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

 

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเยือนจังหวัดตาก

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๔

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๓

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๒

 

การประชุมเพื่อซักซ้อม (Mock Session)
การนำเสนอรายงานประเทศของไทย
ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ (CERD) ด้วยวาจา

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑