กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน
ภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

 

การศึกษาดูงาน ณ บ้านเกร็ดตระการ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ

 

ประชุมหารือการปรับปรุงแบบรายงาน
การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒

 

ผู้แทนจาก OHCHR เข้าพบ
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ