กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

การสัมมนา เรื่อง
“ประเทศไทย : พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒”

 

การสัมมนา เรื่อง
“ประเทศไทย : พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๑”

 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 - 2561
(อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา)

 

ตามหนังสือ เลขที่ ยธ0404/ว2  ลงวันที่ 6 มกราคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องประเทศไทยกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมรามาการ์เด็น

ถ. วิภาวดี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. ในวันที่ 20 มกราคม 2557 ขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด

จาก ส่วนสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

คุณบุญภาดา 081-550-1623

คุณสุกัญญา 089-482-6277

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ : ระดมความคิดเห็นเพื่อตอบโจทย์
การจัดทำสื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้