กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

(๑) กรอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป  Download icon new 2

(๒)  แบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป (เป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลด ทั้ง word และ PDF)

     Download เอกสาร PDF icon new 2

    Download เอกสาร Word icon new 2

? กำหนดส่งแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ภายในวันที่  ๒๘  กันยายน ๒๕๖๐

? สถานที่ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ส่งผลงาน  4กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรมเลขที่ ๑๒๐ 
หมู่ ๓  ชั้น ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ)  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ๑๐๒๑๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 4 กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  
กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๔๘ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๖๗๕-๖