กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน
ของประเทศไทยตามพันธกรณี
ภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT)

 

          เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

สาระสำคัญ ดังนี้
          ๑. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน มีวัตถุประสงค์หลักในการห้ามเจ้าหน้าที่รัฐกระทำทรมานฯ ไม่ว่าทางร่างกาย หรือ จิตใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อสนเทศ หรือ คำรับสารภาพ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทำให้อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
          ๒. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ เสนอต่อคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน (UN Committee against Torture)
           ๓. กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดทำรายงานประเทศฯ ฉบับที่ ๑ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยการดำเนินการเผยแพร่ เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ ในหลักการของอนุสัญญาฯ เก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อกำหนดเค้าโครงรายงาน ระดมข้อมูล โดยการสะท้อนปัญหา การดำเนินงาน ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยฯ รวมทั้งได้จัดการประชุมเพื่อนำเสนอร่างรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยฯ ต่อสาธารณชน เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมโดยกว้างขวางจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยฯ ฉบับสมบูรณ์
          ๔. การเสนอรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยฯ จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ ที่ดีของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ อันจะทำให้ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากนานาประเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ ประชาชนจะเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นต่อการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการป้องกันการกระทำทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
           ๕. ภายหลังจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการส่งรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน ต่อไป

**********************************************************************

ภาพข่าวจาก : www.learners.in.th