กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกัน
ช่วยเหลือและคุ้มครองหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

ศูนย์สิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มงานศึกษา พัฒนา สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 18 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกัน ช่วยเหลือและคุ้มครองหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการจัดการเรียนรู้ด้านการค้ามนุษย์

นางภิญญา จำรูญศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอธิบายประวัติความเป็นมา พัฒนาการและการจัดระบบ ปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งยังพาเยี่ยมชมสถานที่ และพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับการช่วยเหลือและฝึกอาชีพ ณ บ้านเกร็ดตระการ

**********************************************************************