กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  การเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
“ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : รวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วน”
ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดปทุมธานี

 
          ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังใหม่) จังหวัดปทุมธานี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มอบหมายให้ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ นางปภัสสรา รัตตะรังสี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ บรรยายการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ “ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : รวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วน” ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดปทุมธานี โดยมีหน่วยงาน ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย อาทิ หน่วยงานจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ประมาณ ๑๐๐ คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้มีการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรอย่างกว้างขวาง

          สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การแปลงแผนสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งยกตัวอย่างการดำเนินงาน ที่เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน รวมถึง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรและหน่วยงานเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานต่อไป

**********************************************************************