Print
Parent Category: กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Hits: 1661

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 ประชุมหารือการปรับปรุงแบบรายงานการดำเนินงาน
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๖
และกรอบทิศทางการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓ (ระยะที่๒)

 


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน การประชุมหารือการปรับปรุงแบบรายงาน การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๖ และกรอบทิศทางการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (ระยะที่ ๒) อย่างไม่เป็นทางการ ณ. ห้องประชุมสำนักงาน คุ้มครองพยาน ชั้น ๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหารของหน่วยงานและผู้แทนในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการประชุมหารือ การปรับปรุง แบบรายงานฯ ดังกล่าว

          สืบเนื่องจาก การดำเนินงานตามโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจากผลการศึกษาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับแบบรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ฉบับที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนฯ ฉบับที่ ๒ (ช่วงครึ่งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๖ ในการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พร้อมทั้ง การกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (ระยะที่ ๒) เกี่ยวกับการวิพากษ์แผนฯ ก่อนการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ อย่างเป็นทางการต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของแบบรายงานฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (ช่วงครึ่งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ และจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (ระยะที่ ๒) ในโอกาสต่อไป

**********************************************************************