กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 ผู้แทนจากสำนักงานสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
The Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights ( OHCHR )
เข้าพบอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเพื่อ
หารือถึงการดำเนินกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ 

          Mr.Laurent Meillan ผู้แทนจากสำนักงานสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights ( OHCHR ) ได้เข้าพบเพื่อหารือร่วมกับพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยได้หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินการร่วมกัน ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การดำเนินงานตามกลไก UPR (Universal Periodic Review) การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ การนำเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ต่อสหประชาชาติ การฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย การดำเนินกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือ UNPAF (United Nations Partnership Framework) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) การเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของผู้เชี่ยวชาญด้านการยุติโทษประหารชีวิตซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกัยการรณรงค์ปฏิรูปโทษประหารชีวิต (Death Penalty Reform) ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีความยินดีที่จะเข้าร่วมกับ OHCHR ในการดำเนินการตามกิจกรรมข้างต้น

**********************************************************************