กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 ประชุมความร่วมมือ
โครงการอบรม “สังคมไทย สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
(ภาคประชาชน) จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

          ศูนย์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Center) โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดประชุมหารือโครงการ “สังคมไทย สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ณ ห้องประชุมสำนักงานคุ้มครองพยาน ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

          กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับการประสานงานจากองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอการสนับสนุนทุนในการจัดโครงการฝึกอบรม “สังคมไทย สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าเเละศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


          การประชุมครั้งนี้ นายสมชาย คมกริส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ นายสุรศักดิ์ ศรีสาร หัวหน้าศูนย์สิทธิมนุษยชน และคณะผู้ประสานงาน ได้รับฟังรายละเอียดการดำเนินงานจาก นางสาวรยากร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ เด็ก สตรี เเละเพศที่ ๓ และร่วมหารือแนวทางการให้การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน อีกทั้งได้หารือประเด็นความเป็นไปได้ในการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เนื่องจากมีมุมมองในการทำงานที่มุ่งการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคประชาชน ในการปฏิบัติตามหลักกติกาดังกล่าว

          ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เห็นความสำคัญในการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายภาคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยพร้อมให้ความร่วมมือในลักษณะการดำเนินงานร่วมเผยแพร่บทบาท ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งจะได้มีการประสานงานในขั้นตอนต่อไปเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติร่วมกัน