กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเยือนจังหวัดตาก


          เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา นายพิทยา จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เดินทางไปอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทำงานขององค์กร International Rescue Committee (IRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟื้นฟู คุ้มครอง รวมไปถึงการให้การพัฒนาแก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่รุนแรงและการกดขี่ข่มเหงทั่วโลก ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ภายใต้การรับอนุญาตจากคณะกรรมการประสานงานช่วยเหลือผู้อพยพในประเทศไทย (กปชล) และกระทรวงมหาดไทย ทาง IRC ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้หลบหนีภัยจากพม่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย-พม่า โดยให้ความช่วยเหลือต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ การศึกษา กฎหมายและการคุ้มครองแก่ผู้อพยพชาวพม่าในประเทศไทยมาโดยตลอด


          นอกจากนี้ในวันที่ ๒๐ กันยายน นายพิทยา จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยังได้เป็นประธานกล่าวเปิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งการประชุมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสภาทนายความกับ IRC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานช่วยเหลือทางกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายและร่วมกันพิจารณากลไกที่มีอยู่และสนับสนุนการสร้างกลกลไกเพิ่มเติม รวมถึงวางยุทธศาสตร์ในการร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนกับหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรชุมชน หลายหน่วยงานให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุมประมาณ ๕๐ คน

          หลังจากนั้น นายพิทยา จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ไปตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการทำงาน ทั้งนี้ได้พูดคุยกับนายสุชาติ แก้วอ้น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด และในการนี้ นายพิทยา จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ทุกคน เนื่องจากแม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษ มีบุคคลต่างด้าวจำนวนมากอาศัยอยู่ แต่การทำงานของเจ้าหน้าที่สามารถทำงานให้การช่วยเหลือคนไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ยังมีการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ์แก่บุคคลต่างด้าว รวมไปถึงจะมีการขยายและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนอย่าง IRC ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิ โดยจะจัดทำสื่อที่มีหลากหลายทางภาษา เช่น ภาษาท้องถิ่น ภาษาพม่า และภาษาไทย ทั้งนี้ยังจะร่วมกันเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้กับทุกคนโดยเฉพาะบุคคลต่างด้าวที่อพยพเข้ามาอยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักสิทธิของตนเองและสิทธิผู้อื่นเป็นการต่อไป