กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download แบบฟอร์มเสนอประวัติ ผลงาน และกรอบ หลักเกณฑ์ การคัดเลือกสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม   ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป  ประจำปี ๒๕๕๙ 

(๑) ขอบเขตการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป Downlaod icon new 2

(๒) หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป Downlaod icon new 2

(๓) แบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป

     Download เอกสาร PDF icon new 2

     Download เอกสาร Word icon new 2

         ? กำหนดส่งแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

? สถานที่ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ส่งผลงาน  4

   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรมเลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓  ชั้น ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ)  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ๑๐๒๑๐

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม4
กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๔๘-๙
, ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๓๘  
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๖๗๕-๖