กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

     วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

  • หลักกการและแนวปฏิบัิติแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 4
  • รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4
  • การอภิปรายเรื่อง "การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน"

       -  Brunei Darussalam  4

       -  Cambodia  4

       -  Indonesia  4

       -  Lao  4

       -  Malaysia  4

       -  Myanmar  4

       -  Philipines 1  4

       -  Philipines 2  4

       -  Singapore  4

       -  Thailand  4

       -  Vietnam  4

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

  • การอภิปรายเรื่อง "การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม

      -  Brunei Darussalam  4

      -  Cambodia  4

      -  Indonesia  4

      -  Lao  4

      -  Malaysia  4

      -  Myanmar  4

      -  Philipines   4

      -  Singapore  4

      -  Thailand  4

  •  การอภิปรายเรื่อง "การคุ้มครองพยานในคดีอาญา"

      -  Brunei Darussalam  4

      -  Cambodia  4

      -  Indonesia  4

      -  Lao  4

      -  Malaysia  4

      -  Myanmar  4

      -  Philipines   4

      -  Singapore  4

      -  Thailand  4