กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
(หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับอำนวยการ) ปี ๒๕๕๗

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับอำนวยการ) พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ คน (1)

          อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน ระดับ อำนวยการทุกท่าน ที่ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดี หวังว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน พร้อมสร้างความร่วมมือในฐานะพันธมิตร การทำงานในเชิงเครือข่าย ด้านสิทธิมนุษยชน และได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ในด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป ทั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณค่าต่อกระบวนการขับ เคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ ของบุคคลากรภาครัฐ องค์กรอิสระ และหน่วยงานภาคี ความร่วมมือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น (1)

         โดยการฝึกอบรมตามโครงการได้จัดขึ้นในช่วงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จนสิ้นสุดในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงมีการเดินทางดูงานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยภายในประเทศได้เดินทางศึกษาดูงานที่บ้านกาญจณาภิเษกและกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและต่างประเทศได้มีการเดินทางศึกษาเปรียบเทียบสถาณการณ์และการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในบริบทอา เซียน ณ ประเทศ อินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการฝึกอบรมได้แบ่งกิจกรรมเป็น ๔ กิจกรรม ดังนี้
          กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมความรูพื้นฐาน สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
          กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนและเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
          กิจกรรมที่ ๓ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
          กิจกรรมที่ ๔ ฝึกอบรมการจัดทำแผนและนำเสนอแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุยชนในองค์กร

ทั้งนี้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตาม หลักสิทธิมนุษยชนในองค์กร และสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นวิทยากรด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นเครือข่ายการทำงาน ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(1) กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร
สำนักเลขานุการกรม
๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ นฤสรณ์ ภาพ / ข่าว


บรรยากาศการฝึกอบรมบรรยากาศการดูงาน ณ บ้านกาญจณาภิเษก
และกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย