กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 การประชุมหารือเรื่อง “พื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และหลักสิทธิมนุษยชน ในมุมของ end of life”          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ โปโลพาร์ค คอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายสมชาย คมกริส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ได้เข้าร่วมหารือการดำเนินงานร่วมกันในเรื่อง “พื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลักสิทธิมนุษยชน ในมุมของ end of life”

          ในการประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในประเด็นการุณยฆาต (Euthanasia)/ การแสดงเจตนาความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต (Living Will) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๒/ และแนวทางการดูแล มอบคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อการดำเนินโครงการสัมมนา "การุณยฆาต (Euthanasia : ทิศทางของประเทศไทยในการยอมรับตามหลักสิทธิมนุษยชน" เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสังคมที่มีต่อแนวทางการกระทำการุณยฆาตในประเทศไทย และวิเคราะห์ถึงทิศทางการยอมรับในกรณีดังกล่าวต่อไป

ขอขอบคุณข้อความและรูปภาพจาก คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ Chamnongsri Hanchanlash (ป้าศรี)
www.facebook.com/ChamnongsriAwareness

 

******************************************************************