กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  การประชุมพิจารณาการเลือกรับ
ของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

           เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ณ ห้อง ๕๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารสัมมนา ๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

           ความเป็นมาของการประชุมสืบเนื่องมาจาก การที่ประเทศไทยในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council - HRC) วาระปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ได้แสดงบทบาทอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งเป็นกลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ โดยรัฐจะทบทวนกันเองโดยรัฐ (Peer Review) โดยประเทศไทยได้นำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อคณะทำงาน UPR สมัยที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ นครเจนีวา และภายหลังการเสนอรายงานฯ ไทยได้ให้คำมั่นที่จะพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยได้รับจำนวน ๑๓๔ ข้อ จากทั้งหมด ๑๗๒ ข้อ และเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้ให้การรับรองแล้ว ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอแนะ ๑๓๔ ข้อที่รัฐบาลไทยให้คำมั่นนั้น ได้แก่ การพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Convention on Civil and Political Rights - ICCPR) จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่
          ๑) พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน (Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights –op 1 )
          ๒) พิธีสารเลือกรับฉบับที่สอง ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เรื่อง ยกเลิกโทษประหารชีวิต (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights- op 2)
ในการนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักภาครัฐ มีหน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และรับผิดชอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Convention on Civil and Political Rights - ICCPR) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย ศรีรัตน์ ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความพร้อมของไทยต่อการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติกา ICCPR ทั้ง ๒ ฉบับ โดยกำหนดให้มีการประชุมดังกล่าว          ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรม เช่น ปปท กรมราชทัณฑ์ ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 57 คน

 

ภาพบรรยากาศ

  

  

  

 

******************************************************************