กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ดาวน์โหลดเอกสาร

(๑) กรอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป  (เป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลด)

(๒) แบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป (เป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลด ทั้ง word และ PDF) 

         (๑) หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป Download icon new 2

         (๒) แบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป

                  Download เอกสาร PDF icon new 2

                  Download เอกสาร Word icon new 2

             กำหนดส่งแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ภายในวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

          สถานที่ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ส่งผลงาน 

   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรมเลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓  ชั้น ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ)  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ๑๐๒๑๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๔๘-๙
, ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๓๘   
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๖๗๕-๖

Download แบบฟอร์มเสนอประวัติ ผลงาน และกรอบ หลักเกณฑ์ การคัดเลือกสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม   ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป  ประจำปี ๒๕๕๙ 

(๑) ขอบเขตการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป Downlaod icon new 2

(๒) หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป Downlaod icon new 2

(๓) แบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป

     Download เอกสาร PDF icon new 2

     Download เอกสาร Word icon new 2

         ? กำหนดส่งแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

? สถานที่ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ส่งผลงาน  4

   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรมเลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓  ชั้น ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ)  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ๑๐๒๑๐

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม4
กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๔๘-๙
, ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๓๘  
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๖๗๕-๖

รายงานผลการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 2

Second Periodic  Report on ICCPR (Thailand)

1. office files

2. Second Periodic Report on ICCPR (Thailand) (TH)

3. Second Periodic Report on ICCPR (Thailand) (EN)

 

International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. Main point (สาระสำคัญ)

2. ICCPR (EN)

3. ICCPR (TH)

เอกสารประกอบการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

  

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณี ภายใต้กติการะหว่างประเทศฯ ฉบับที่ ๒