กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2545

2. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มาตรา 7

 

สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

1. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย
    ในคดีอาญา พ.ศ. 2546

 

สำนักงานคุ้มครองพยาน

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

3. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2550

4. ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้ง วิธีการให้ความคุ้มครองและสิ้นสุดการคุ้มครองตามมาตรการ  ทั่วไปแก่พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2551

 

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2549 มาตรา 134/1  รัฐต้องจัดหาทนายให้กับ
    ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน

2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหา
    ในคดีอาญา พ.ศ.2549

3. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2550

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552

5. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่ประกาศในพระราชกิจนุเบกษาเป็นต้นไป
    (วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 ตุลาคม 2558

 

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

1.  พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562

2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548

3. ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการประสานงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2553

 

กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights :
    ICCPR)

2. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the
    Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)

3. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against
    Torture and Other Cruel, Inhuman or Punishment Degrading Treatment or: CAT)

4. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for
    the Protection of All Persons from Enforced Disappearance :CED) (ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าเป็นภาคี)

5. ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (ข้อ 71)