กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

 

แผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๕ 

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕ (เมษายน ๒๕๕๔)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕ (ฉบับประกอบคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕)

อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๔

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม