กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

วิสัยทัศน์

“สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม”

Vision

“To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility”

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และเคารพสิทธิของผู้อื่น

2. พัฒนา และจัดระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมทั้งประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3. พัฒนาและจัดการระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

4. พัฒนาระบบ มาตรการ  และดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

5. พัฒนาระบบ มาตรการ  และดำเนินการคุ้มครองพยาน

6. บูรณาการและดำเนินการช่วยเหลือปนะชาชนที่เดือนร้อน หรือเหยื่ออาญากรรม และจำเลยในคดีอาญา

Mission

 1. To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility

2. To coordinate with both domestic and international sectors regarding the refining and implementation of liberties protection scheme

3. To develop ways to resolve, avoid, and prevent disputes

4. To coordinate State’s efforts in implementing relevant international human rights obligations 

5. To set up an effective mechanism to protect witnesses

6. To provide assistance to vulnerable people, victims of crime, and accused persons in criminal proceedings

ค่านิยม

TOPS
T
 Team work (ทำงานเป็นทีม)
O Organization Of Learning (องค์กรแห่งการเรียนรู้)
P = Professional (มืออาชีพในด้านสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ)
SService Mind (จิตสำนึกในการให้บริการนอกจากนี้ ยังรวมถึงมีศีลธรรม (MORAL)/ความสุภาพ (HONOR) และความรับผิดชอบ (ACCOUNTABILITY))

 

วัฒนธรรมองค์การ

RLPD
R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา)
L Leadership (ภาวะผู้นำกล้าแสดงออก)
P = Professional (เชี่ยวชาญ มืออาชีพ)
Development (พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)

 

คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม