กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

ภารกิจหลัก

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีภารกิจเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมายโดยการจัดวางระบบและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ตลอดจนการดำเนินการให้พยาน ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ได้รับการคุ้มครอง

ช่วยเหลือ เยียวยาในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

 

 

 

การดำเนินงานตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แยกเป็น 3 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1  การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้ง  โดยเป็นการส่งเสริม ป้องกัน และปกป้องสิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกกระทำการละเมิด    ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ สิทธิ หน้าที่ และการเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้ง การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งเป็นมาตรการในเชิงป้องกัน (รุก)

มิติที่ 2  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  โดยเป็นการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ด้วยการพัฒนา ระบบ มาตรการและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา การคุ้มครองพยานในคดีอาญาตามกฎหมาย การรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย  ซึ่งเป็นมาตรการในเชิงช่วยเหลือ เยียวยา (รับ)

มิติที่ 3  การสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชน เป็นการยกระดับสิทธิเสรีภาพตามบริบทของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันว่าจะได้รับการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยคำนึกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยการสร้างมาตรการ กลไก เครื่องมือ กฎหมาย ต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานในเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน การวางมาตรฐานงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นมาตรการในเชิงยกระดับ (ท้าทาย)

 

 

 

 

ป้าประสงค์ภารกิจหลัก

1. ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ

2. ประชาชนมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพด้านกระบวนการยุติธรรม

3. ระบบบริหารจัดการกรม มีการพัฒนาสอดคล้องกับบริบททางสังคม

4. บุคลากรกรมสามารถปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างมืออาชีพ

5. บุคลากรกรมปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

6. เครือข่ายมีส่วนร่วมกับกรมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

7. องค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่วม  ในภารกิจของกรม