Print

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1.ปก

2.แบบพิจารณา หมายเลข

3.แบบประเมินหมายเลข

4.ผลงาน 3 ปี

5.แบบแสดงผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (จำนวน 2 เรื่อง)

6.ข้อเสนอแนวความคิด

7.หนังสือรับรองความประพฤติ

แบบนับเกื้อกูล

Hits: 183