กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนตามมาตรา 134/1


 

สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา มาตรา 134/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา โดยให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงินรางวัลตามระเบียบ ที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยการให้มีทนายความ เพื่อให้ คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือทางกฎหมายตลอดระยะเวลาการสอบสวนและให้ทนายความ มีสิทธิได้รับเงินรางวัลค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ดำเนินการ ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ แกผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550 เพื่อรองรับบทบัญญัติดังกล่าว

ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการจัดหาทนายความให้

-คดีผู้ต้องหามีอัตราโทษประหารชีวิตและไม่มีทนายความ

-คดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน18ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา และไม่มีทนายความ

-คดีที่ผู้ต้องหามีอัตราโทษจำคุก มีทนายความ และต้องการให้รัฐจัดหาทนายความให้

ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

ส่วนกลาง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคาร ราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ 0 2141 2915-25 โทรสาร 0 2143 9669-71

ส่วนภูมิภาค

ที่ คลินิกยุติธรรม

ตั้งอยู่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ