Print

41733102 309007909681696 7533105052131524608 n

 41641443 711384059211703 4487381087831457792 n41729567 1888370981262245 8054449373888643072 n41727832 1813934351989815 6868805574310494208 n

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรม บาหลี ไดนาสตี้ รีสอร์ต เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายศุขโข สืบสุข นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายพัสกร เพชรในหิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ และผู้แทน
จากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมประจำปีของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการคุ้มครองเหยื่อและพยาน ครั้งที่ 3 (The 3 rd Annual Meeting of the ASEAN Network for Witness and Victim Protection)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับการดำเนินงานของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการคุ้มครองเหยื่อและพยาน (Rules of procedure of the ASEAN Network for Witness and Victim Protection) และแผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ รอบระยะเวลา 2 ปี (bi-annual plan 2018-2019) ซึ่งที่ประชุม รวมถึงประเทศไทยมีความเห็นว่าการพิจารณาเอกสารทั้ง 2 ฉบับ เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะต้องให้เวลาประเทศสมาชิกอาเซียนได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ และแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าว รวมทั้งนำเสนอผู้บริหารหน่วยงานก่อนที่จะมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงให้ร่างข้อบังคับดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้เป็นการทั่วไป จากนั้นจะนำมากำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตลอดจนงบประมาณเพื่อให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันในฐานะเครือข่ายฯ ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยนั้น มีความพร้อมและยินดีที่จะประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนามาตรฐานการช่วยเหลือเหยื่อและการคุ้มครองพยานต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

14 กันยายน 2561 / กสป.-ภาพ, พบพร-ข่าว

Hits: 282