กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
6 ม.ค. 64 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ (170)
10 ธ.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (268)
2 ธ.ค. 63 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน (168)
25 พ.ย. 63 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชการยุติธรรม (143)
4 พ.ย. 63 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (302)
แสดงประกาศทั้งหมด
15 ม.ค. 64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) (6)
11 ม.ค. 64 ร่าง ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมางานย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22)
8 ม.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการบังคับให้หายสาบสูญ (14)
6 ม.ค. 64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่หลักการและสาระสำคัญของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16)
6 ม.ค. 64 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครึ่งปีแรก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16)
แสดงข่าวทั้งหมด
7 ธ.ค. 63 ประกาศ แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลภายนอกที่จะขอยกเว้นการสรรหา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดกรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ (194)
5 ต.ค. 63 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (669)
10 ก.ย. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (1562)
19 ส.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1048)
19 ส.ค. 63 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (273)
แสดงข่าวทั้งหมด

25

จำนวน 4,832,567 ครั้ง