กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ ๒๕...วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (เข้าดู 6 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๕๒/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมโครงการ “เปิดบ้านสร้างงาน สานพลังประชารัฐ” ที่ทางกรมราชทัณฑ์จัดขึ้น เพื่อพัฒนาการจ้างงานแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ
ฉบับที่ ๒๕...วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (เข้าดู 5 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๕๑/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร สร้างการรับรู้ ในโครงการเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ชุมชน
ฉบับที่ ๒๕...วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (เข้าดู 4 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๕๐/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ การจัดทำร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
แสดงข่าวทั้งหมด
23 พ.ค. 61 ประกาศ การเลื่อนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (16)
8 พ.ค. 61 หลักเกณฑ์การสรรหาและประเมินสมรรถภาพพนักงานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยแก่พยายานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยายานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (140)
4 พ.ค. 61 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงารเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (168)
23 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (393)
12 มี.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (464)
แสดงประกาศทั้งหมด
16 พ.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (94)
16 พ.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (112)
9 พ.ค. 61 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (718)
9 พ.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ (400)
29 มี.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (684)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,100,901 ครั้ง