กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ 302/2562...วันที่ 18 เมษายน 2562 (เข้าดู 4 ครั้ง)
ฉบับที่ 302/2562 คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือรายประเด็นตามคำถามเพิ่มเติมที่ได้รับจากคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน ครั้งที่ 3
ฉบับที่ 301/2562...วันที่ 18 เมษายน 2562 (เข้าดู 4 ครั้ง)
ฉบับที่ 301/2562 คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมหารือวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านกิจการความมั่นคงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ฉบับที่ 300/2562...วันที่ 18 เมษายน 2562 (เข้าดู 6 ครั้ง)
ฉบับที่ 300/2562 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... เตรียมพร้อมขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ (นำร่อง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เขต
แสดงข่าวทั้งหมด
2 เม.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต้งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (117)
1 เม.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต้งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (83)
19 มี.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุุคล และผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (168)
11 มี.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเลือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (250)
13 ก.พ. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (306)
แสดงประกาศทั้งหมด
15 มี.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (450)
26 ก.พ. 62 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (397)
21 ก.พ. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบภาคปฏิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (703)
25 ม.ค. 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1595)
26 ต.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1597)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,364,067 ครั้ง