กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ 162/2564...วันที่ 2 ธันวาคม 2563 (เข้าดู 2 ครั้ง)
ฉบับที่ 162/2564 คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
ฉบับที่ 161/2564...วันที่ 2 ธันวาคม 2563 (เข้าดู 3 ครั้ง)
ฉบับที่ 161/2564 คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับกรมบังคับคดี หารือแนวทางเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหาย จำเลย พยานหรือทายาท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี กรณีเป็นบุคคลล้มละลาย
ฉบับที่ 160/2564...วันที่ 2 ธันวาคม 2563 (เข้าดู 2 ครั้ง)
ฉบับที่ 160/2564 คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนฯ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ให้ความรู้ระดับภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
แสดงข่าวทั้งหมด
2 ธ.ค. 63 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน (2)
25 พ.ย. 63 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชการยุติธรรม (56)
4 พ.ย. 63 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (202)
27 ต.ค. 63 ประกาศ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ตำแหน่งผู้อำอวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ) (81)
20 ต.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ตำแหน่งผู้อำอวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ) (157)
แสดงประกาศทั้งหมด
1 ธ.ค. 63 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (4)
1 ธ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4)
1 ธ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)
1 ธ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แนวทาง (ฉบับปรับปรุงใหม่) รวมคำวินิจฉัย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่สำคัญ การตอบข้อหารือ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3)
27 พ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)
แสดงข่าวทั้งหมด
5 ต.ค. 63 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (544)
10 ก.ย. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (1492)
19 ส.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (974)
19 ส.ค. 63 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (219)
11 ส.ค. 63 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (252)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,817,681 ครั้ง