กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ 537/2562...วันที่ 16 สิงหาคม 2562 (เข้าดู 9 ครั้ง)
ฉบับที่ 537/2562 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิดพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ เตรียมความพร้อมปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพยาน
ฉบับที่ 536/2562...วันที่ 16 สิงหาคม 2562 (เข้าดู 7 ครั้ง)
ฉบับที่ 536/2562 คุ้มครองสิทธิฯ ประเมินผลการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ในด้านการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
ฉบับที่ 535/2562...วันที่ 16 สิงหาคม 2562 (เข้าดู 4 ครั้ง)
ฉบับที่ 535/2562 คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้่าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562
แสดงข่าวทั้งหมด
6 ส.ค. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (176)
25 ก.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (249)
15 ก.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) (224)
1 ก.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (435)
25 มิ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเลือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (452)
แสดงประกาศทั้งหมด
16 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ Monitoring ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเฝ้าระวังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Infrastructure) ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5)
16 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานวิชาการ “มหกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องสิทธิ” ตามโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7)
16 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)
15 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5)
14 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Signage) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11)
แสดงข่าวทั้งหมด
16 ส.ค. 62 ประกาศ แจ้งสถานที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทดสอบความรู้อาวุธศึกษา และทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ด้านคุ้มครองพยาน) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (159)
14 ส.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการทดสอบความรู้อาวุธศึกษา และทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ด้านคุ้มครองพยาน) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1467)
7 ส.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (509)
2 ส.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1518)
25 มิ.ย. 62 ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามข้อ 14(3) แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (534)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,463,942 ครั้ง