กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ 620/2563...วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 (เข้าดู 6 ครั้ง)
ฉบับที่ 620/2563 คุ้มครองสิทธิฯ ให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภาน้ำชง) ครั้งที่ 9/2563 “สิทธิเด็กที่พึงได้รับตามกฎหมาย และสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม”
ฉบับที่ 619/2563...วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 (เข้าดู 9 ครั้ง)
ฉบับที่ 619/2563 คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญา แทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ครั้งที่ 1/2563
ฉบับที่ 618/2563...วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 (เข้าดู 6 ครั้ง)
ฉบับที่ 618/2563 คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มุ่งสร้างความรู้ ส่งต่อประชาชน เข้าถึงความยุติธรรม
แสดงข่าวทั้งหมด
22 เม.ย. 63 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (273)
28 ก.พ. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (314)
25 ก.พ. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (245)
17 ก.พ. 63 ประกาศ ราชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (268)
28 ม.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (343)
แสดงประกาศทั้งหมด
3 ก.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปสรุปผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาภาพรวมทั้งประเทศ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้เข้าถึงความยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6)
1 ก.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มสำนวนผู้เสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5)
30 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6)
29 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิตามกฎหมาย กรณีตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือตกเป็นแพะในคดีอาญา (สติ๊กเกอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)
29 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4)
แสดงข่าวทั้งหมด
1 ก.ค. 63 ประกาศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง แจ้งเวลา และที่นั่งสอบ ในการคัดเลือกเพื่อบนรรจุและแต่ตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (54)
10 มิ.ย. 63 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (377)
1 พ.ค. 63 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล ระดับปฏิบัติการ (1203)
3 มี.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (293)
14 ก.พ. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (248)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,727,296 ครั้ง