A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

IMG 42121 

วันที่ 20 มีนาคม 2560 (เข้าดู 129 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องไม่ได้รับความช่วยเหลือ เยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐ กรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่แยกราชประสงค์เมื่อปี ๒๕๕๘
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (เข้าดู 87 ครั้ง)
ฉบับที่ ๑๑๒/๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) และเข้าร่วมงานกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 4 มกราคม 2560 (เข้าดู 207 ครั้ง)
ฉบับที่ ๙๘/๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงและซักซ้อมความร่วมมือในการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
แสดงข่าวทั้งหมด
11 เม.ย. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (95)
11 เม.ย. 60 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (55)
11 เม.ย. 60 รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (33)
30 มี.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (222)
28 มี.ค. 60 รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (72)
แสดงประกาศทั้งหมด
27 เม.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างจัดงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (5)
21 เม.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างจัดงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (23)
19 เม.ย. 60 รายงานผลดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียน (30)
10 เม.ย. 60 ประกาศสอบราคาจ้าง จัดงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (91)
10 เม.ย. 60 ราคากลาง สอบราคาจ้างจัดงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (34)
แสดงข่าวทั้งหมด
22 มี.ค. 60 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (410)
14 มี.ค. 60 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (105)
10 มี.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (85)
8 มี.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ (343)
3 มี.ค. 60 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกสรรผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (115)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 3,843,173 ครั้ง