วิธีการใช้งาน
- เลือกประเภทของข้อมูลให้ตรงตามความต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ดาวโหลด CSV
- ข้อมูลที่ได้จะเป็นไฟล์ประเภท CSV คือเป็นข้อมูลประเภท text และมีการขั้นข้อมูลด้วย "," และขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย "\n"
- ข้อมูลที่ได้จะมีเพียง 50 ข้อมูลล่าสุดเท่านั้น


ผลการพิจารณาและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
มีผลการคัดเลือกข้อมูลเพื่อเปิดเผยจำนวน 2 ข้อมูล ได้แก่
  1. ข้อมูลสถานะผลการยื่นคำร้อง (สืบค้นด้วยเลขบัตรประชาชน) (JSON)
    - หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งความจำนงขอใช้งานข้อมูล (ข้อมูลวิธีการใช้งานและวิธีการเข้ารหัสข้อมูล จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
  2. ข้อมูลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (CSV)